SommerSprachCamp | Letni obóz językowy 2024

[POL] | [DEU]

[POL]

Sommer-SprachCamp – Letni obóz językowy dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat do udziału w obozie językowym w Berlinie-Pankow. Czas wakacji może być dobrą przestrzenią do aktywności ciała, rozumu i emocji z wykorzystaniem języka polskiego. To ważny wkład do świadomego dwu- i wielojęzycznego wychowania dzieci w środowisku niemieckojęzycznym.

Termin: 19.-23.08.2024, 9:00-15:00(17:00)

Miejsce: Stadtteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin oraz SprachCafé Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin

Cele obozu językowego:

 • rozbudzenie zainteresowania językiem polskim jako językiem rodzinnym
 • aktywizacja dzieci w języku polskim poprzez realizację programu
 • rozbudzenie zainteresowań dzieci poprzez pobudzenie do współpracy
 • promocja piękna języka polskiego.

Codziennie chcielibyśmy przeżyć inną przygodę:

 • Poniedziałek to spotkanie ze sobą nawzajem, poprzez zachęcenie do wspólnych integracyjnych zabaw.
 • Wtorek to spotkanie ze światem barw w przyrodzie i sztuce.
 • Środa to świat dźwięków i ruchu. 
 • Czwartek to spotkanie z historią Berlina poprzez wspólne odkrywanie najpiękniejszych miejsc miasta.
 • Piątek to Pankow – rzeka i przyroda.

A każdy dzień rozpoczniemy od czytania bajek i ćwiczeń ciała. Dzieci na zajęcia przychodzą po śniadaniu. Przewidziane są: przerwa obiadowa, podwieczorek oraz napoje. Zajęcia pedagogiczne kończę się o godz. 15:00. Do godz. 17:00 zapewniona jest opieka nad dziećmi, możliwe są gry i zabawy.

Prowadzenie: Krzysztof Grobelny, pedagog

Opłata na pokrycie kosztów zajęć pedagogicznych, opieki nad dziećmi, łącznie z materiałami i posiłkami: 150,-€/dziecko, przelewem na konto stowarzyszenia w terminie do 31.07.2024.

Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnić i przesłać mailem na adres a.ghanname@sprachcafe-polnisch.org najpóźniej do 15.07.2024.

Obóz językowy współfinansowany jest przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

[DEU]

Sommer-SprachCamp für Kinder | 2024

Wir möchten Kinder im Alter von 6-11 Jahren zur Teilnahme an unserem SprachCamp in Berlin-Pankow einladen. Die Ferienzeit kann ein guter Raum für körperliche, geistige und emotionale Aktivitäten mit der polnischen Sprache sein. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur bewussten zwei- und mehrsprachigen Erziehung von Kindern in einer deutschsprachigen Umgebung.

Termin: 19.-23.08.2024, 9:00-15:00(17:00)

Ort: Stadtteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin sowie SprachCafé Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin

Zielsetzung des SprachCamps:

 • das Interesse an der polnischen Sprache als Familiensprache zu wecken
 • Aktivierung der Kinder für die polnische Sprache durch die Durchführung des Programms
 • Wecken des Interesses der Kinder durch die Förderung der Team-Arbeit
 • Förderung der Schönheit der polnischen Sprache.

Jeden Tag möchten wir ein anderes Abenteuer erleben:

 • Am Montag geht es darum, einander zu begegnen, indem wir das gemeinsame Spiel fördern.
 • Der Dienstag ist eine Begegnung mit der Welt der Farben in der Natur und der Kunst.
 • Der Mittwoch ist eine Welt der Klänge und der Bewegung.
 • Donnerstag geht es um die Begegnung mit der Geschichte Berlins, indem wir gemeinsam die schönsten Orte der Stadt entdecken.
 • Freitag ist Pankow – der Fluss und die Natur.

Und wir beginnen jeden Tag mit dem Vorlesen von Geschichten und Körperübungen. Die Kinder kommen nach dem Frühstück zu uns. Eine Mittagspause, ein Nachmittagssnack und Getränke werden angeboten. Die pädagogischen Aktivitäten enden um 15 Uhr. Eine Kinderbetreuung wird bis 17 Uhr angeboten und Spiele sind möglich.

Leitung: Krzysztof Grobelny, Pädagoge

Der Unkostenbeitrag für pädagogische Aktivitäten, Kinderbetreuung, einschließlich Materialien und Mahlzeiten: 150,-€/Kind. Wir bitten um die Überweisung des Betrags auf das Vereinskonto bis zum 31.07.2024.

Bitte füllt das Anmeldeformular aus und sendet es per E-Mail an a.ghanname@sprachcafe-polnisch.org bis spätestens 15.07.2024.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert