Listopad wspomnień

[POL] | [DEU]

[POL]

„W tym szczególnym miesiącu – listopadzie mamy czas na refleksję i zadumę, listopad to czas na odświeżenie pamięci o bliskich, znajomych i nieznajomych, których nie ma wśród nas, w szczególności tych, co odeszli w 2023 roku. Listopad przybliża pamięć o nich, myślimy, wspominamy i choć nie każdy tworzy wielkie dzieła, to każdy tworzy historię. W naszej polskiej tradycji nadchodzi czas zadumy nad życiem.

Pamięć o zmarłych jest pełna milczenia i wspomnień. Dla nas Polaków na emigracji to czas szczególnej refleksji i pamięci o tych, którzy żyli wśród nas i odeszli od nas na zawsze. Byliśmy razem z nimi, z niektórymi byliśmy tylko znajomymi, z innymi byliśmy zaprzyjaźnieni, odeszli, pozostawiając po sobie trwały ślad w naszej pamięci. Trzeba być wdzięcznym losowi za spotkania, rozmowy, dobre słowo, samą obecność na naszej ścieżce życia.

Co roku odwiedzamy groby naszych bliskich, znajomych, także znanych Polaków i tych pochowanych w zbiorowych mogiłach. Zapalając znicze zastanówmy się w ciszy nad ulotnością ludzkiego życia, które – jak mówi Seneka – ”jest tylko podróżą do śmierci…” Od tej gorzkiej prawdy nikt z nas nie ucieknie.

Człowiek żyje tak długo, jak długo żyje pamięć o NIM! Chcemy wspólnie odświeżyć pamięć o tych, którzy odeszli podczas spotkania w Sprachcafé Polnisch, na które serdecznie zapraszamy wszystkich bliskich.

Przynieście ze sobą zdjęcia, świeczki dla tych, którzy odeszli.

W roku 2023 odeszli:

Piotr Świderski – prezes Polonijnego Klubu Turystycznego

Ryszard Sroka – muzyk zespołu Stan Zawieszenia

Krystian Cichowski – nauczyciel, działacz PTS Oświata i Polskiej Rady w Berlinie

Piotr Golema – Konsul Generalny d.s. Polonii

Barbara Borys-Damięcka – senator d.s kontaktów z Polonią

Manfred Wolff – niemiecki działacz na rzecz środowiska polonijnego, kolekcjoner polskiej sztuki ludowej

Wojciech Korda – artysta występujący na koncertach charytatywnych WOŚP w Berlinie

Ponadto przypomnijmy, że w 2023 roku opuściły Berlin prochy profesora Aleksandra Brücknera i jego żony Emmy. Oboje zostali 29 września pochowani w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.“

Krystyna Koziewicz

Spotkanie w języku polskim!

Serdecznie zapraszamy!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wasze datki na cele stowarzyszeniowe są mile widziane.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu o literaturze, prowadzonego przez berlińskie autorki: Elę Kargol, Krystynę Koziewicz, Ewę Marię Slaską i jej blog „ewamaria.blog“ (www.ewamaria.blog) oraz w ramach projektów  FEIN-Pilotprojekt i „Jesteśmy sobie potrzebni“ przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Pankow.

[DEU]

„In diesem besonderen Monat – November – haben wir Zeit zum Nachdenken und Träumen, November ist eine Zeit, um die Erinnerung an geliebte Menschen, Freunde und Fremde, die nicht mehr unter uns sind, aufzufrischen, vor allem an diejenigen, die im Jahr 2023 verstorben sind. Der November bringt uns dem Gedenken an sie näher, wir denken nach, wir schwelgen in Erinnerungen, und obwohl nicht jede/r große Werke schafft, schafft jede/r eine Geschichte. In unserer polnischen Tradition ist es eine Zeit, in der wir über das Leben nachdenken.

Das Gedenken an die Toten ist von Stille und Erinnerung geprägt. Für uns Exilpolen ist es eine Zeit der besonderen Reflexion und des Gedenkens an diejenigen, die unter uns gelebt haben und für immer von uns gegangen sind. Wir waren mit ihnen zusammen, mit einigen waren wir nur Bekannte, mit anderen waren wir Freunde, sie sind von uns gegangen und haben eine bleibende Spur in unserer Erinnerung hinterlassen. Man muss dem Schicksal dankbar sein für die Begegnungen, die Gespräche, das gute Wort, die bloße Anwesenheit auf unserem Lebensweg.

Jedes Jahr besuchen wir die Gräber unserer Lieben, Freunde, auch berühmter Polen und der in Massengräbern Bestatteten. Während wir die Kerzen anzünden, denken wir in Stille über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens nach, das, wie Seneca sagt, „nur eine Reise in den Tod ist“. Vor dieser bitteren Wahrheit kann niemand von uns fliehen.

Der Mensch lebt so lange, wie die Erinnerung an IHN lebt! Wir wollen gemeinsam bei diesem Treffen im SprachCafé Polnisch, zu dem alle Angehörigen herzlich eingeladen sind, die Erinnerung an die Verstorbenen auffrischen.

Bringt Fotos und Kerzen für die Verstorbenen mit.

Im Jahr 2023 sind verstorbenen:

Piotr Świderski – Präsident des Polnischen Touristenklubs

Ryszard Sroka – Musiker der Band Stan Zawieszenia

Krystian Cichowski – Lehrer, Aktivist der PTS Oświata und des Polnischen Rates in Berlin

Piotr Golema – Generalkonsul für Polen

Barbara Borys-Damięcka – Senatorin für die Beziehungen zu Polonia

Manfred Wolff – deutscher Aktivist für die polnische Gemeinschaft, Sammler polnischer Volkskunst

Wojciech Korda – Künstler, der bei WOŚP-Benefizkonzerten in Berlin auftratt

Außerdem sei daran erinnert, dass die Asche von Professor Aleksander Brückner und seiner Frau Emma Berlin im Jahr 2023 verlassen hat. Sie wurden beide am 29. September in der Allee der Verdiensteten auf dem Rakowicki-Friedhof in Krakau beigesetzt.“

Krystyna Koziewicz

Die Veranstaltung findet in Polnisch statt.

Seid herzlich willkommen!

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Eure Spenden für Vereinszwecke.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Zyklus über Literatur statt, geleitet von den Berliner Autorinnen Ela Kargol, Krystyna Koziewicz, Ewa Maria Slaska und ihrem Blog „ewamaria.blog“(www.ewamaria.blog) sowie im Rahmen der Projekte „Das SprachCafè in Pankow“/FEIN-Pilotprojekt sowie „Wir brauchen einander“ mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow statt.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert